senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Uze Ungabuni 9/19/2013
2. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
3. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
4. Ehlane 11/19/2013
5. Uzobuya 11/19/2013
6. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
7. Wedwa 9/15/2014
8. Ezandleni Zengelosi 9/15/2014
9. Ngiyindodana Yakwa Zulu 9/15/2014
10. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
11. Ngiyakhala 9/19/2013
12. Mama Ngiyeza 9/19/2013
13. Luphi? 9/19/2013
14. Ubadla Skuni 9/19/2013
15. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
16. Ngiyilunga Lentsha Yase Ningizimu Afrikha 9/19/2013
17. Ngibhal' I Orbituary 9/19/2013
18. Ake Ngivuke 4/20/2013
19. Zulu Lezintandane 9/15/2014
20. Okuhle 9/15/2014
21. Namhlanje Usuku Olukhulu 9/15/2014
22. Ngimbonile Ufikile Uhambile 9/15/2014
23. Ngicela Uxolo 9/19/2013
24. Uyakhumbula 9/15/2014
25. Usuyisono Manje 11/19/2013
26. Bathi Angibuyele Kwazulu 4/20/2013
27. Khalani Zinyoni Vele Nizolibusa 9/15/2014
28. Imizwa Kamakhwapheni 9/15/2014
29. Le Mfihlo Yethu 9/15/2014
30. Underground Poet 9/15/2014
31. Leyomini 4/20/2013
32. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013
33. Indandatho 11/19/2013
34. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
35. Thela Umusa 4/26/2014
36. Ngivumele Ngihambe 9/15/2014
37. Thando Unjani 9/15/2014
38. Iyangidla Lento 11/19/2013
39. Ungibonisile 9/15/2014
40. Zibodwe Zayekwa 9/19/2013
Best Poem of senzokhaya umhayi

Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Uze umhayel' izinkondl' ezimnandi

Kowethu umhlaba thina simazi njengembongi,
Ubehlala ebhala njalo ehay' inkondlo,
Ubumthola ekhoneni ehleli nephepha nepeni ebheke phansi,
Ebhala inkondlo engaconsi phansi,
Ubengafuni ukukhulunyiswa nokuphazanyiswa laph' eloba,
Ehlezi engamathe nolimi nephepha,
Yena nosiba bekuyizithupha ziy' ogwayini,
Uma engabhali uzomthol' ezivele emahontshini,
Ehaya inkondlo yakhe yothando,
Ekhuluma ngengelosi yothando nobuhle bendalo,
Okanye ekhuluma ngomhlaba nokugcola kwawo,
Ubebhala kamnandi ehaya kamnandi nabantu ...

Read the full of Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Angibanga Indoda Yalutho

Angibanga indoda yalutho

Bengith uma ngizibheka ngithi ngiyindoda
Bengith uma ngibona amadoda aziqhenyayo nami ngiziqhenye ngith ngifana nawo
Ngangith nami nginothando njenge ndoda
Ngangingazi ukuthi amagama omlomo wami azongilandela
Engakusho ngomlomo kuyangiphikisa
Engakufunga phambi kwebandla akusenzeki
Izenzo ziyaphika zithi angindoda yalutho

[Report Error]