senzokhaya umhayi

[senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

Poems of senzokhaya umhayi

1. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
2. Ake Ngivuke 4/20/2013
3. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
4. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
5. Bathi Angibuyele KwaZulu 4/20/2013
6. Dear Voicemail 9/19/2013
7. Ehlane 11/19/2013
8. Engimthadayo 9/15/2014
9. Ezandleni zengelosi 9/15/2014
10. Hamba Langa Shona Nothando Lami 4/20/2013
11. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
12. Imizwa 11/19/2013
13. Imizwa kaMakhwapheni 9/15/2014
14. Indandatho 11/19/2013
15. Iyangidla Lento 11/19/2013
16. Khalani zinyoni vele nizolibusa 9/15/2014
17. Le Mfihlo yethu 9/15/2014
18. Leyomini 4/20/2013
19. Luphi? 9/19/2013
20. Mama Ngiyeza 9/19/2013

Bathi Angibuyele KwaZulu

Ngisemhlabeni ezwen' lama Zulu, ,
Ngiseyibhungu ngibhaklazw' isizungu,
Ngiye ngilibalekele elakithi ela kwaZulu,
Ngizijubil' ngashiy' ikhaya ngaya kowama bhunu,
Ngabashiya bekhala abakithi ngesi zungu,
Ngathath' uhambo ngabashiy' esinquthu,
Noma bekhala ngiyabezwa bandla,
Bath' angibuye kwa Zulu sizoyithungel' ebandla,

[Hata Bildir]