senzokhaya umhayi

[senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

Poems of senzokhaya umhayi

1. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
2. Ake Ngivuke 4/20/2013
3. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
4. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
5. Bathi Angibuyele KwaZulu 4/20/2013
6. Dear Voicemail 9/19/2013
7. Ehlane 11/19/2013
8. Hamba Langa Shona Nothando Lami 4/20/2013
9. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
10. Imizwa 11/19/2013
11. Indandatho 11/19/2013
12. Iyangidla Lento 11/19/2013
13. Leyomini 4/20/2013
14. Luphi? 9/19/2013
15. Mama Ngiyeza 9/19/2013
16. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
17. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
18. Ngibhal' I orbituary 9/19/2013
19. Ngicela Uxolo 9/19/2013
20. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013

Bathi Angibuyele KwaZulu

Ngisemhlabeni ezwen' lama Zulu, ,
Ngiseyibhungu ngibhaklazw' isizungu,
Ngiye ngilibalekele elakithi ela kwaZulu,
Ngizijubil' ngashiy' ikhaya ngaya kowama bhunu,
Ngabashiya bekhala abakithi ngesi zungu,
Ngathath' uhambo ngabashiy' esinquthu,
Noma bekhala ngiyabezwa bandla,
Bath' angibuye kwa Zulu sizoyithungel' ebandla,

[Hata Bildir]