senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Mama Ngiyeza 9/19/2013
2. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
3. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
4. Ehlane 11/19/2013
5. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
6. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
7. Ngiyindodana Yakwa Zulu 9/15/2014
8. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
9. Ngiyakhala 9/19/2013
10. Uze Ungabuni 9/19/2013
11. Wedwa 9/15/2014
12. Uzobuya 11/19/2013
13. Ngibhal' I Orbituary 9/19/2013
14. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
15. Ake Ngivuke 4/20/2013
16. Luphi? 9/19/2013
17. Zulu Lezintandane 9/15/2014
18. Okuhle 9/15/2014
19. Namhlanje Usuku Olukhulu 9/15/2014
20. Ngimbonile Ufikile Uhambile 9/15/2014
21. Khalani Zinyoni Vele Nizolibusa 9/15/2014
22. Masibonisane 9/15/2014
23. Bathi Angibuyele Kwazulu 4/20/2013
24. Ezandleni Zengelosi 9/15/2014
25. Imizwa Kamakhwapheni 9/15/2014
26. Le Mfihlo Yethu 9/15/2014
27. Indandatho 11/19/2013
28. Leyomini 4/20/2013
29. Thela Umusa 4/26/2014
30. Ubadla Skuni 9/19/2013
31. Ngiyilunga Lentsha Yase Ningizimu Afrikha 9/19/2013
32. Thando Unjani 9/15/2014
33. Iyangidla Lento 11/19/2013
34. Uyakhumbula 9/15/2014
35. Imizwa 11/19/2013
36. Dear Voicemail 9/19/2013
37. Ngisenguye Owakho 9/19/2013
38. Ngizokulinda Ubuye 9/15/2014
39. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013
40. Usuyisono Manje 11/19/2013
Best Poem of senzokhaya umhayi

Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Uze umhayel' izinkondl' ezimnandi

Kowethu umhlaba thina simazi njengembongi,
Ubehlala ebhala njalo ehay' inkondlo,
Ubumthola ekhoneni ehleli nephepha nepeni ebheke phansi,
Ebhala inkondlo engaconsi phansi,
Ubengafuni ukukhulunyiswa nokuphazanyiswa laph' eloba,
Ehlezi engamathe nolimi nephepha,
Yena nosiba bekuyizithupha ziy' ogwayini,
Uma engabhali uzomthol' ezivele emahontshini,
Ehaya inkondlo yakhe yothando,
Ekhuluma ngengelosi yothando nobuhle bendalo,
Okanye ekhuluma ngomhlaba nokugcola kwawo,
Ubebhala kamnandi ehaya kamnandi nabantu ...

Read the full of Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Ake Ngivuke

Ake ngivuke ngihlome ngihlasele,
Ngikhahlel' ingubo ngitshakadule,
Ngiphume ngiye hlane ngiyovundulula,
Ngipheke ngithulule osekuvuthiwe,
Ngichithe esekuvundil' okwayizolo,
Angibhule amazolo ngiy' ebandla,
Ngigez' izandla ngicele kuso Mandla,
Ngemukele ngentokozo ngifake nomdlandla,

[Report Error]