senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Mama Ngiyeza 9/19/2013
2. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
3. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
4. Ehlane 11/19/2013
5. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
6. Uzobuya 11/19/2013
7. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
8. Wedwa 9/15/2014
9. Ezandleni Zengelosi 9/15/2014
10. Ngiyindodana Yakwa Zulu 9/15/2014
11. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
12. Ngiyakhala 9/19/2013
13. Uze Ungabuni 9/19/2013
14. Ngibhal' I Orbituary 9/19/2013
15. Ake Ngivuke 4/20/2013
16. Luphi? 9/19/2013
17. Ubadla Skuni 9/19/2013
18. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
19. Ngiyilunga Lentsha Yase Ningizimu Afrikha 9/19/2013
20. Zulu Lezintandane 9/15/2014
21. Okuhle 9/15/2014
22. Namhlanje Usuku Olukhulu 9/15/2014
23. Ngimbonile Ufikile Uhambile 9/15/2014
24. Ngicela Uxolo 9/19/2013
25. Usuyisono Manje 11/19/2013
26. Uyakhumbula 9/15/2014
27. Bathi Angibuyele Kwazulu 4/20/2013
28. Khalani Zinyoni Vele Nizolibusa 9/15/2014
29. Masibonisane 9/15/2014
30. Imizwa Kamakhwapheni 9/15/2014
31. Le Mfihlo Yethu 9/15/2014
32. Underground Poet 9/15/2014
33. Leyomini 4/20/2013
34. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013
35. Indandatho 11/19/2013
36. Thela Umusa 4/26/2014
37. Ngivumele Ngihambe 9/15/2014
38. Thando Unjani 9/15/2014
39. Iyangidla Lento 11/19/2013
40. Ungibonisile 9/15/2014
Best Poem of senzokhaya umhayi

Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Uze umhayel' izinkondl' ezimnandi

Kowethu umhlaba thina simazi njengembongi,
Ubehlala ebhala njalo ehay' inkondlo,
Ubumthola ekhoneni ehleli nephepha nepeni ebheke phansi,
Ebhala inkondlo engaconsi phansi,
Ubengafuni ukukhulunyiswa nokuphazanyiswa laph' eloba,
Ehlezi engamathe nolimi nephepha,
Yena nosiba bekuyizithupha ziy' ogwayini,
Uma engabhali uzomthol' ezivele emahontshini,
Ehaya inkondlo yakhe yothando,
Ekhuluma ngengelosi yothando nobuhle bendalo,
Okanye ekhuluma ngomhlaba nokugcola kwawo,
Ubebhala kamnandi ehaya kamnandi nabantu ...

Read the full of Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Angibanga Indoda Yalutho

Angibanga indoda yalutho

Bengith uma ngizibheka ngithi ngiyindoda
Bengith uma ngibona amadoda aziqhenyayo nami ngiziqhenye ngith ngifana nawo
Ngangith nami nginothando njenge ndoda
Ngangingazi ukuthi amagama omlomo wami azongilandela
Engakusho ngomlomo kuyangiphikisa
Engakufunga phambi kwebandla akusenzeki
Izenzo ziyaphika zithi angindoda yalutho

[Report Error]