senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Uze Ungabuni 9/19/2013
2. Mama Ngiyeza 9/19/2013
3. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
4. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
5. Ehlane 11/19/2013
6. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
7. Uzobuya 11/19/2013
8. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
9. Wedwa 9/15/2014
10. Ezandleni Zengelosi 9/15/2014
11. Ngiyindodana Yakwa Zulu 9/15/2014
12. Ngiyakhala 9/19/2013
13. Luphi? 9/19/2013
14. Ubadla Skuni 9/19/2013
15. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
16. Ngiyilunga Lentsha Yase Ningizimu Afrikha 9/19/2013
17. Ngibhal' I Orbituary 9/19/2013
18. Ake Ngivuke 4/20/2013
19. Zulu Lezintandane 9/15/2014
20. Okuhle 9/15/2014
21. Namhlanje Usuku Olukhulu 9/15/2014
22. Ngimbonile Ufikile Uhambile 9/15/2014
23. Ngicela Uxolo 9/19/2013
24. Bathi Angibuyele Kwazulu 4/20/2013
25. Masibonisane 9/15/2014
26. Khalani Zinyoni Vele Nizolibusa 9/15/2014
27. Imizwa Kamakhwapheni 9/15/2014
28. Le Mfihlo Yethu 9/15/2014
29. Leyomini 4/20/2013
30. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013
31. Indandatho 11/19/2013
32. Thela Umusa 4/26/2014
33. Ngivumele Ngihambe 9/15/2014
34. Thando Unjani 9/15/2014
35. Iyangidla Lento 11/19/2013
36. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
37. Zibodwe Zayekwa 9/19/2013
38. Imizwa 11/19/2013
39. Ngisenguye Owakho 9/19/2013
40. Dear Voicemail 9/19/2013
Best Poem of senzokhaya umhayi

Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Uze umhayel' izinkondl' ezimnandi

Kowethu umhlaba thina simazi njengembongi,
Ubehlala ebhala njalo ehay' inkondlo,
Ubumthola ekhoneni ehleli nephepha nepeni ebheke phansi,
Ebhala inkondlo engaconsi phansi,
Ubengafuni ukukhulunyiswa nokuphazanyiswa laph' eloba,
Ehlezi engamathe nolimi nephepha,
Yena nosiba bekuyizithupha ziy' ogwayini,
Uma engabhali uzomthol' ezivele emahontshini,
Ehaya inkondlo yakhe yothando,
Ekhuluma ngengelosi yothando nobuhle bendalo,
Okanye ekhuluma ngomhlaba nokugcola kwawo,
Ubebhala kamnandi ehaya kamnandi nabantu ...

Read the full of Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Leyomini

Lashon' ilanga layozilahla kunina,
Yafik' imini yezinyembezi
Imin' yezinhlupheko,
Imini yobumnyam' ebalekis ukukhanya,
Ngenhliziyo yami ngiyabalisa,
Ukuhlupheka kwami kuningi ngikubala kudlul' iminwe,
Kungcon nal' ilanga lizilahla kunina,
Mina ngiwumtshing' ubethwa ubani anginabani,
Ukubalis' nezinyembez' ikhon' okubusi impilo yami,

[Report Error]