Treasure Island

senzokhaya umhayi

[senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

Poems of senzokhaya umhayi

1. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
2. Ake Ngivuke 4/20/2013
3. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
4. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
5. Bathi Angibuyele KwaZulu 4/20/2013
6. Dear Voicemail 9/19/2013
7. Ehlane 11/19/2013
8. Hamba Langa Shona Nothando Lami 4/20/2013
9. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
10. Imizwa 11/19/2013
11. Indandatho 11/19/2013
12. Iyangidla Lento 11/19/2013
13. Leyomini 4/20/2013
14. Luphi? 9/19/2013
15. Mama Ngiyeza 9/19/2013
16. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
17. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
18. Ngibhal' I orbituary 9/19/2013
19. Ngicela Uxolo 9/19/2013
20. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013

Zibodwe Zayekwa

Zulu oMjukwana kaNdaba,
Nginimemeza emajukujukwini,
Nginivusa emaphusheni nginiphephetha amehlo nganal' usiba,
Nasi isizukulwane senu sizidika sizigwaza ngowaso,
Baphi bona oyise beke besibonise Lesisizukulwane esilahlekileyo,
Obayibonayo abayithandi lendaba,
Abayizwayo bayishaya indiva,
Abafisi ngisho ukuyixoxa esitimeleni,
Nasi isizwe silahleka bekhona osomashishini,

[Hata Bildir]