Learn More

senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points (1991/07/30 / Mtubatuba)

Ntokazi YakwaZulu


Ntokazi yakwazulu

Angizidele amathambo ngithathe lelithuba,
Ngicele izwi kuMdali ngihaye nganasi isimomondiya,
Esihle esisho ngezinwele ezingathi ezasendiya,
Umadlula uphenduke, uzwi limzwilili,
Ubuhle bendalo naye ebe wadalwa wabekwa emazweni nguMdali.

Ngisho intombi yakwaZulu,

Smomondiya sakwaZulu,
Wena muntu wasemazweni,
Ezigodini zakwa Zulu lena komama ongemama,
Kamhlaba uyalingana lena kwandaba zabantu,
Ngisho wena nduku enhle egawulwa ngamazw' amnandi,
Wena manzam' toti angaphuzwa izishimane,
Nami nje sengizidel' amathambo ngath' angithath' ithami nje libe linye
Ngike zidelis' ngalomoya oshaya lapha eduze kwakho,
Yima phela ntombi musa ukubaleka,
Ngizothi thansi nje ngamazwi ambalwa,

Sengikubhekabheke izikhathi ezimbalwa engingathi uma ngizibala ngingaze ngiphelelwe iminwe,
Ngithe ngisakubhekile ngaye ngahlaselwa nawudlame lokubalekelwa amagama,
Ngithe uma ngithumela amehlo ami kulesisidumbu sakho ngashaywa uvalo,
Ngabhaklazwa inzululwane ngabona amalulwane emini ilanga libalele,
Sengibaleke ngath galo yephuka sengikhathele izinsizi zobushimane,
Ngincede muntuza ngikuthathe siye kwelakithi kankomo kayixoshwa zibe ziningi ziswel' abelusi.

Sengilinde iminyaka nezinyanga nezinsuku ngishaya lesisithingithingi,
Izitimela zima zidlula zigcwala phambi kwahlo ami,
Amathemba ami asehleli lapho emahlombe akho,
Sengingasho nje ngamafuphi ngithi ulithemba lami,
Mbali yami enhle,
Muthunzi wami wokuphumula,
Bambo lwami,
Nduku yami enhle yakwazulu ezizweni,
Ntokazi yomzulu,

Yazi uma ngikubheka umile umomotheka,
Ngizwa ngivukelwa amadlingosi kuze kuthi angithi azibuyele emasisweni sidle ngoludala,
Kuye kuthi angikuthwale siduke nezwe,
Angikaze ngibe sepharadise futh angikaze ngidize,
Kodwa nje ngizibona ngindiza nawe siya epharadise,
Ngize ngifise nje ukuth siqale phansi impilo,
Wena ube u Eva mina ngibe uDamu ensimini yase Edeni,
Sihlale sobabili sidlale ezihlahleni sikudele okomhlaba nezinsizi zakuli elikaMthaniya,
Ntokazi yomzulu,

Nasekhaya impela bengathokoza,
Sebebona indodana yolahleko ibuya isilutholile ubambo lwayo,
Bamba isandla sami ngike ngizwe ubunofonofo baleso sandla,
Woza siye laphayana eshashalazini udanse nami,
Ngibheke emehlweni ami ungitshele nje amagama amnandi,
Hlala lapha eduze kwami ulamele esifubeni sami,
Ulalel' ukubalisa kwenhliziyo yami
Awu kodwa mntanomuntu ungenzani,
Wangithatha la wangibeka lana wangisusa lana wangibeka lana,
Aw kodwa ntokazi yakwa Zulu.

Nakhona kwaZulu impela sebezolala ngenxeba oZulumama,
Impela ngiyakweba mbali enhle,
Ngiyohlobisa ngawe le kaMhlaba uhlosile,
Nginezinhloso ngawe mina ngihlabahlosile angihlosile ukudlala ngawe,
Ngithi ngiyakuthatha sisi Ndihamba nawe,
Bamba nasi isandla sami sijubalale njengezinyoni zezulu,
Asinyamalale sihambe siyokwakha elethu izulu,
Ntokazi yakwaZulu

Mina nawe sizophelela ekupheleni komhlaba ntombi yakwaZulu.
Awethu amathemba azosala esibhakabhakeni,
Azohlotshiswa ngezinkanyezi zezulu,
Zinde nalezo zindlela engazihamba ngiya kwaZulu.
Mathe amnandi masiqabulane,
Ndebe zimandi zingiconcis' amathe,
Ze kuthi angikubambe khona laph' esindlangalaleni ngithi nje manqa,
Mlomo mnandi othetha amagama amnandi,
Akitaz' imizwa yami ngigcine sengiphimisa sengithi ngiyakuthanda ntokazi.
Aw kodwa ntokazi yakwazulu.

By Senzokhaya umhayi.

Submitted: Thursday, September 19, 2013
Edited: Friday, September 20, 2013

Do you like this poem?
1 person liked.
0 person did not like.

Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (Ntokazi YakwaZulu by senzokhaya umhayi )

Enter the verification code :

There is no comment submitted by members..

Trending Poets

Trending Poems

 1. If, Rudyard Kipling
 2. Daffodils, William Wordsworth
 3. The Road Not Taken, Robert Frost
 4. Alone, Edgar Allan Poe
 5. Alone And Drinking Under The Moon, Li Po
 6. If You Forget Me, Pablo Neruda
 7. Phenomenal Woman, Maya Angelou
 8. Do Not Go Gentle Into That Good Night, Dylan Thomas
 9. A Visit from St. Nicholas, Clement Clarke Moore
 10. All the World's a Stage, William Shakespeare

Poem of the Day

poet Li Po

Amongst the flowers I
am alone with my pot of wine
drinking by myself; then lifting
my cup I asked the moon
to drink with me, its reflection
and mine in the wine cup, just
...... Read complete »

   

Member Poem

poet Marvin Brato Sr

New Poems

 1. Let us not fail, hasmukh amathalal
 2. Friendship, Luo Zhihai
 3. Ang Mulugkhw, Swrji Basumatary
 4. Hounds, Anuradha Bhattacharyya
 5. Decide and follow, hasmukh amathalal
 6. If luck ends, hasmukh amathalal
 7. Love grants, hasmukh amathalal
 8. Figure out, hasmukh amathalal
 9. For our crimes, hasmukh amathalal
 10. A Lone In The Jungle., Chinweokwu Sunlight M. Ndubu ..
[Hata Bildir]