Omar Khayyam

(1048–1131 / Nishapur / Iran)

Poems of Omar Khayyam

1. The Rubaiyat of Omar Khayyam 1/3/2003
[Hata Bildir]