nthabiseng malepe

Rookie [nthavi] (1988/11/08 / ga sekhukhune apel)

nthabiseng malepe Poems

1. I am a woman 9/7/2013

I am a woman

I AM A WOMAN
I stand up high and lift my head up
I walk tall as the world stares
Ke swara thipa ka bogaleng
Ke seedi Ke bonegela ditšhaba ga Ke kganye eupja Ke kganya ya mapaale
I never let a being turn me down…hurt me…intimidate me
I use my power to boost my confidence
I use my skills to produce good deeds
Ke mphatlalatšane Ke naledi ya masa

[Hata Bildir]