Ihara Saikaku

(1642 - 9 September 1693 / Osaka)

Ihara Saikaku Poems

1. A Sake Barrel 1/1/2004
[Hata Bildir]