Ronjoy Brahma

Gold Star - 11,735 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Ronjoy Brahma Poems

1. आं बिजाब फरायनि -new- 9/1/2015
2. मिथिँगानि सेरेफसे हायना 3/5/2015
3. सोमखोर मिथिँगा 3/5/2015
4. आंनि जोनोमाव बेनो 3/4/2015
5. मिनियै मिनियै मोदै बोहैबाय 3/4/2015
6. थरथिँ थरथिँ अखाया 3/4/2015
7. बेयो मानसिनि जिउ 3/4/2015
8. गोजाम बोसोरा बिरलांबाय 3/4/2015
9. गोजां बोथोर हिमालयनि थिखिनि 3/4/2015
10. जोँनि जिउ बे बुहुमाव 3/4/2015
11. थागौ आरोबाव बे मुलुगाव 3/4/2015
12. गोमोर लांजासिम नायहरो आं 3/4/2015
13. अबंआ सोर? 2/28/2015
14. खन्थाइया आंखौ 2/28/2015
15. जोँ नोँनि आगानजोँ 3/3/2015
16. बैसागुआ फैदोँ 3/3/2015
17. थिरिँ बिरिँ X10: 391-428 3/4/2015
18. गोलाव खोमसि हराव 3/5/2015
19. खोमसि हराव 3/5/2015
20. आरोबाव ओँखारबोदोँ निजोरा 3/5/2015
21. अखानि खुसियाव 3/5/2015
22. आं अलसिया नामा 7/26/2015
23. सिबाय मावथिथारमोन 7/26/2015
24. नायहरदोँ आं गल'ल' 7/27/2015
25. हाथर्खि: इयुना जोँनि थरफा थरफा 7/27/2015
26. जिउनि मोनसे सावरायनाय 7/27/2015
27. गोरबो इसिँनिफ्राइ- 126 7/28/2015
28. लाहारि सार (Manaranjan Lahary) 7/28/2015
29. नीलु (Nileswar Brahma) 7/28/2015
30. जोँ माहारि जेबो गोनां 7/29/2015
31. आबै गालि (मोनासि मोनासि समाव) 7/30/2015
32. आं नोँजोँनि अराय दङ 7/30/2015
33. एडेन गार्डेननिफ्राय 7/30/2015
34. थिरिँ बिरिँ X11: 429-478 8/7/2015
35. आयनो लाइजाम: लजिँनिफ्राइ 8/7/2015
36. बियो हंख्रददोँ, सिमां दं बिहा 8/10/2015
37. सिमांआव बाथौ बोराया 8/10/2015
38. सिमांङाव सोर्गो मुलुग गिदिँनानै 8/11/2015
39. बाजै बालेँस्रिनि गोदान रल 8/11/2015
40. सोदोमस्रिया गुस्लायदोँ 8/13/2015
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गिखांबाय आंलाइ

(1) आयौ आयौ गिखांबाय आंलाइ
नै सोमावग्लुंबाय 'बड'लेण्डखौ'
अन्थाइ महर अन्नाय गैयै
बमाया
खोमा माथुब्लाबो आगोर
मोनलिया
गोसो हमथाब्लाबो बिखाया
मावगालिया ।
(2) राहा गैलिया बबेवहाय

[Hata Bildir]