Ronjoy Brahma

Gold Star - 25,888 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Ronjoy Brahma Poems

1. आं गोजावलांगोन -new- 5/23/2016
2. दिनै हरानो हर -new- 5/23/2016
3. बोथिया गोबोरनाय खबाम -new- 5/23/2016
4. सानसेखालि -new- 5/23/2016
5. सिरि मोन्दोँ आं 3/4/2015
6. मिनियै मिनियै मोदै बोहैबाय 3/4/2015
7. थरथिँ थरथिँ अखाया 3/4/2015
8. बेयो मानसिनि जिउ 3/4/2015
9. गोजाम बोसोरा बिरलांबाय 3/4/2015
10. गोजां बोथोर हिमालयनि थिखिनि 3/4/2015
11. जोँनि जिउ बे बुहुमाव 3/4/2015
12. थागौ आरोबाव बे मुलुगाव 3/4/2015
13. गोमोर लांजासिम नायहरो आं 3/4/2015
14. थिरिँ बिरिँ 440-490 3/4/2015
15. गोलाव खोमसि हराव 3/5/2015
16. खोमसि हराव 3/5/2015
17. आरोबाव ओँखारबोदोँ निजोरा 3/5/2015
18. खाफाल बुंफबनाय 3/5/2015
19. मिथिँगानि सेरेफसे हायना 3/5/2015
20. सोमखोर मिथिँगा 3/5/2015
21. आं अलसिया नामा 7/26/2015
22. सिबाय मावथिथारमोन 7/26/2015
23. नायहरदोँ आं गल'ल' 7/27/2015
24. हाथर्खि: इयुना जोँनि थरफा थरफा 7/27/2015
25. जिउनि मोनसे सावरायनाय 7/27/2015
26. गोरबो इसिँनिफ्राइ- 126 7/28/2015
27. लाहारि सार (Manaranjan Lahary) 7/28/2015
28. नीलु (Nileswar Brahma) 7/28/2015
29. जोँ माहारि जेबो गोनां 7/29/2015
30. आबै गालि (मोनासि मोनासि समाव) 7/30/2015
31. आं नोँजोँनि अराय दङ 7/30/2015
32. एडेन गार्डेननिफ्राय 7/30/2015
33. थिरिँ बिरिँ 491-538 8/7/2015
34. आयनो लाइजाम: लजिँनिफ्राइ 8/7/2015
35. बियो हंख्रददोँ, सिमां दं बिहा 8/10/2015
36. सिमांआव बाथौ बोराया 8/10/2015
37. सिमांङाव सोर्गो मुलुग गिदिँनानै 8/11/2015
38. बाजै बालेँस्रिनि गोदान रल 8/11/2015
39. सोदोमस्रिया गुस्लायदोँ 8/13/2015
40. सोरांनि महर दं सोरां गैया (दिनैनि उदांस्रि समावबो आंनि मोनसे दुखु) 8/14/2015
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

Oh My God

Your blessing, I too them, God
Your are the one
Who gave me
A heart to feel
Eyes to see..
With your blessings
I will try to make
this Country corruption free.

[Report Error]