Ronjoy Brahma

Gold Star - 8,800 Points (02 -11-1994 / Roumari (Amteka) /Chirang/Assam)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 9:55:00 PM)

  रोजा रोजा रांखावरि आरो मिलौहाब गोथाव जानायनि हाथासजोँ गेरेबनाय जायालासे आङो रंगिना गोसोनि बिगोमा जानोसो गोसो जायो।

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 9:39:00 PM)

  आफानि लावथिजोँ मासे अमानि जिउ गोमानाया सानसे दुखु होगोन नामा दिनै आंखौ?

 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 8:40:00 PM)

  दंनाय मानि जिबिया मानसिनि एसेबांदि उन्दै मानसि नोजोराव; बेयो दुखुनि मोनसे जाहोन ना सोरजिनि...।

 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 12:04:00 PM)

  थारगुबै सोद्रोम सुबुंहा जोगोम मानारि मोन्दांथि थायो। बियो मुगैथाव उन्दै हाबाखौ गाहामै एंगारनो नाजायो। बिनि बाथ्रा आरो हाबायाव सैथोनि मान-जांख्लाया अरायबो जोबोर गोजौ।गावखौ सुंथानाय

 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 12:00:00 PM)

  जोबोर उन्दै उन्दै गुदुंजोँ साननि सोरां नुनो मोननाय बादियै, जोबोर फिसा फिसा बाथ्राफोरनिफ्राइबो सासे सुबुंनि आखुनि सिनायथि मोननो हागौ।गावखौ सुंथानाय

 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 11:57:00 AM)

  आं आखुनि गेजेरजोँ थांनानैसो गोहोयाव जिरायनो लुबैयो। गुबुन लामा आं लाया। आं सानोदि बे लामाखौ लाब्ला आं जानो हागौ जोबोर गोख्रैयो फिथाइ मोननाय नङा, नाथाय बेनोदि थार लामा बे सोमोन्दै आंहा सन्देह गैया।केनिङा

 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 4:58:00 AM)

  बेयो मिथिँगानि नेम ना इसोरनि खान्थि? थैनायनि उनावदि गावस्रालायनाय।

 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 4:56:00 AM)

  जिउआ सोलेरनिनो आंगोब्ला सोलेराखि जिउनि आंगो नङा? मानोथो गावस्रालायनाय- जिउनि देराया सोरगो आरो सोलेरनि नआ फातालसो।

 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/16/2015 4:54:00 AM)

  लेँहर आंखौ गाबै गाबै गारमा थरायजासे गोब्राबै नै बिमा सिमांआव दोबैलांब्ला।

 • Gold Star - 8,800 Points Ronjoy Brahma (5/15/2015 9:49:00 AM)

  आं आंनि देहाया सेवग्लिलांबाखि गाबा एबा जिउआ सोरगो मोनबाखि रंजाया? सुखु-दुखु बेखौनो बुङो ने?

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

Oh My God

Your blessing, I too them, God
Your are the one
Who gave me
A heart to feel
Eyes to see..
With your blessings
I will try to make
this Country corruption free.

[Hata Bildir]