Ronjoy Brahma

Veteran Poet - 4,317 Points (2 November 1994 / Roumari/Amteka/Bongaigaon (Now Chirang) /Assam/India)

Comments about Ronjoy Brahma

Enter the verification code :

 • Veteran Poet - 4,317 Points Ronjoy Brahma (12/20/2014 12:45:00 AM)

  आं आंनि खुगाजोँ फोरमायनो हायै, निजोराबादि ओँखारबोनाय बाथ्राखौ सोदोबजोँ लिरना दोनलांनो लुबैयो। सोरबा नुसनबायोब्लानो आं गोजोनगौ। नाथाय रावबो नुसनबायाब्लाबो आं सोरजिलांगोन गावनि आरो मुलुग मिथिँगाखौ लानानै गोलाव-गुवार मोनसे जारिमिन; दान्दिसे जोनोम बुहुमाव बेसेदि आं रंजादोँ, बेसेदि दुखुआव गाबदोँ।

  33 person liked.
  8 person did not like.
 • Veteran Poet - 4,317 Points Ronjoy Brahma (12/18/2014 11:00:00 AM)

  माबा गोरबोआव सानहाबो, माबा मोनसे सानबोलावरि आयनायाव नुजाफैयो, बे समाव आं दिनैबो लिरा लाबानो थानो गोजोनलिया

 • Veteran Poet - 4,317 Points Ronjoy Brahma (12/16/2014 1:34:00 AM)

  लिरबाय था,
  लिरबाय था,
  जेबो जाथाराब्लाबो आखाइ मानगागोन (लश्मीनाथ बेजबरुवा) ।

 • Veteran Poet - 4,317 Points Ronjoy Brahma (12/16/2014 1:30:00 AM)

  गोगो सोदोबफोरखौ सायख' सायख' गावनि बाथ्राखौ गोरोब होनानै लिरब्लानो बिनो जागोन गाहामसिन सोदोब,
  बे सोदोबफोरखौ थुनलाइनि गहेनाजोँ देलाइ होनानै खबामनि गेजेरजोँ फोरमायनायानो खन्थाइ (A Short history & a criticism of Bodo Literature) ।

 • Veteran Poet - 4,317 Points Ronjoy Brahma (12/16/2014 1:25:00 AM)

  लिरनाया आंनि ह'बि।
  मालाया आंनि लिरनायखौ मोजां मोनो,
  मोजां मोना बेजों खोथा गैया;
  आं नाथाय लिरना गोजोन्नाय मोनो,
  आं लिरनानैनो हां बोस्रालांगोन (मन'रन्जन लाहारी) ।

 • Veteran Poet - 4,317 Points Ronjoy Brahma (12/16/2014 1:19:00 AM)

  सोरजिलुवा लुखाङो सान्नायनि जौगानाय,
  गेबेँ सान्नो हानायानो गियान आरो गियानआनो सुबुंखौ गेदेमा खालामो (ए.पि.जे.) ।

 • Veteran Poet - 4,317 Points Ronjoy Brahma (12/16/2014 1:14:00 AM)

  गेदेमा खन्थाइगिरि मुंङै थांना थानो हायाब्लाबो थांनानै थाथोँ आंनि मुंआ गाजा खन्थाइगिरि मुंङै,
  बर'नि फैलाव अखोरांआव;
  आंनि आर'ज अबंनाव।

 • Veteran Poet - 4,317 Points Ronjoy Brahma (12/15/2014 11:33:00 AM)

  आं थांनानै थायो सोदोबजोँ

 • Rookie - 517 Points R Brahma (11/23/2014 9:29:00 AM)

  Like limerick poems

 • Rookie - 0 Points Aten Kumar (10/16/2014 10:39:00 PM)

  Hey! My friend Ronjoy Brahma, i've read some of your poems, it is truthly amazing. I request, please make me understood some of your poems with thanks for the submitt your bodo poetry.
  17,10,2014

सानज्लिद

????? ???????? ???????-
???? ?? ???? ???? ?
????????? ???? ?????? ?????
????? ?????? ???????? ???? ?
????????? ????????? ?????
???? ??????? ???????..
????? ???????? ???????????
???????? ??????? ??????..
???? ???? ?????? ??????

[Hata Bildir]