Ronjoy Brahma

Gold Star - 9,397 Points (02 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (7/1/2015 10:54:00 AM)

  गोरिब होन्नानै दिनै रावबो गोरिब नङा, गोरिबा गावनि सान्नाय आरो मावनायावनो गोरिब।

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (7/1/2015 10:50:00 AM)

  देहा मुस्रि समायना-समायना मलारजोँ जोङो जौगानो हागौ, नाथाय जोँनि गोगो अनसायनाय सानस्रियासो गुगा लाङोब्ला??

 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (7/1/2015 10:07:00 AM)

  समाव आं मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ, बेयावनो आंनि उन-दाहाजोँ दोँसे खन्थाइ सोरजिजानो हागौ। माब्लाबा आं बांद्राइ खुसियाव रंजानो हागौ, बेयावनो आंनि खन्थाइ लिरजानो हागौ। एखमबा आं मिथिँगा-सोरजिनि मुहि गोनां सावगारिखौ सोमोनांनो हागौ, बेयावनो आंनि खन्थाइ सोमजिनो हागौ। अदेबानि आंनि जिउआनो आंनि खन्थाइ।

 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (7/1/2015 5:42:00 AM)

  गोजोननाय गोजोनैआ रायजोयारि एबा समाजारि नङा, बेयो गावबा गावनि बाथ्रा। बबेबा ओनसोलनि गासैबो मानसिया निखाउरि जानो हागौ, नाथाय निखाउरि होनना गासैबो मानसिखौनो गोजोननाय गैयै होनना बुंनो हाया।

 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (7/1/2015 5:37:00 AM)

  नोँनि जिउनि सैथोआ गुबुन सासेनि जिउनि सैथो जायाबो जानो हागौ।

 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (6/30/2015 7:29:00 PM)

  जिउआव जौगाथाइनि जेबो मिजिँ खालामि आरो थैनानै थांनाय जेबो फाराग गैया।

 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (6/30/2015 9:20:00 AM)

  जिउमानि गोख्रोँथिखौ फसंनायनि गेजेरजोँ गावखौ हमदांनो सांग्राङै नाजानांगोन।

 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (6/27/2015 4:32:00 AM)

  मैसो बेह्रा मानैखौ गोसोबादि माब्लाबाबो सौलायनो दाहो, मानोना बाथ्रा दं- मैसो मानैया सौलायोब्ला थुरि-दुब्रि हाग्रायासो बांसिन खहा जायो।

 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (6/27/2015 4:26:00 AM)

  दुखुआ संसारनि मिजिँ नङा, दुखु खालामना मोदै फसर नाङा

 • Gold Star - 9,397 Points Ronjoy Brahma (6/27/2015 4:24:00 AM)

  आं गोदानै एसेबां सोरजिनो हायाब्लाबो सोरजि जानाय गासैबो मानिखौनो साबसिन हामसिन खालामनो लुबैयो; दंनायमानिखौनो आं गोमाजानो लुबैया।

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

My Mother

My mother
sweet mother
lovely mother
I love you mother
Happy birth day to you mother...

[Hata Bildir]