Ronjoy Brahma

Gold Star - 17,907 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/25/2015 2:43:00 AM)

  खोलो खोलो बारजोँ/आलो आलो मोसानाय बिफांखौ/लामायाव गसंना आं नुयो।

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/25/2015 2:41:00 AM)

  गोसोनि बिलाइ गोरलै/रोदोमै रोदोमै/सुदेम बारजोँ मोसायो।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:01:00 PM)

  मेथाइ मेथाइ मेथाइ/रिङो आंनि खोमायाव/रैसुमै गोदै।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 9:26:00 PM)

  बिरदावनाय गोसोआ/बाग्लायो फिन/मेंग्लिहाबो सोलेरा।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 9:25:00 PM)

  गोजोन गोजोन बिरलाङो/गोजोन गोजोन फैफिनो/सोमखोर अख्रांखौ बिलिरना।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 9:20:00 PM)

  फुंनि गोथार गुसुखौ/बोजबो गोजोन मोनै गोसोआ/रोफै रोफै बार।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 9:19:00 PM)

  गोसोआव फैनाय मेथाइखौ/देँखो होयो गोरबोआ/गोजोन मोन्नाय रिँनायखौ।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:58:00 AM)

  थिँ थिँ गोमोथिँ एम्फौ/जोबोद रोजाबनाय हराव/आं उन्दुलाङो गोजोनै।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:56:00 AM)

  बिसोर बिरबायो/खुसियै आं नायहरो/आं होसोलाङो।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:55:00 AM)

  निहोर आरो आं/साननि रोदाया गेजेराव/गोजोँ मिनिनाय।

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गिखांबाय आंलाइ

(1) आयौ आयौ गिखांबाय आंलाइ
नै सोमावग्लुंबाय 'बड'लेण्डखौ'
अन्थाइ महर अन्नाय गैयै
बमाया
खोमा माथुब्लाबो आगोर
मोनलिया
गोसो हमथाब्लाबो बिखाया
मावगालिया ।
(2) राहा गैलिया बबेवहाय

[Hata Bildir]