Ronjoy Brahma

Gold Star - 8,219 Points (02 -11-1994 / Roumari (Amteka) /Chirang/Assam)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/29/2015 8:00:00 AM)

  नोँनि आखाय, नोँनि मेगन, नोँनि देँखो, नोँनि सान्नायफ्रा नोँनि मा? मिथिगौदा?

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/29/2015 8:00:00 AM)

  नोँनि आखाय, नोँनि मेगन, नोँनि देँखो, नोँनि सान्नायफ्रा नोँनि मा? मिथिगौदा?

 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/29/2015 7:52:00 AM)

  आं बेखौनो फोथायो - आं दिनै थांनानै दं, गाबोनखौ नङा, थांनाय सानाबो गैलिया।

 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/29/2015 7:42:00 AM)

  जेबो जोनोमाव मोन्नाय गैया बुजिनाय, जाय समाव आं राव रोङा।

 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/29/2015 5:58:00 AM)

  गोसोनि गोहोआ जिउनिनो मोनसे थुलुंगा।

 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/28/2015 9:49:00 AM)

  जेब्लासिम गावनि गोरबोनि सान्नायखौ खबजब-जब दरजा खिरखि फांथेनानै लानाय बायदि फांथेनानै लागोन अब्लासिमहा लागै बेनि गोसोआ जेबो जौगानाय नङा आरो बेजों लोगोसे हारिनि हारिमु, थुनलाइ आरो सोदोमस्रि गासैबो दावगानाय नङा। (थुनलाइनि गोनांथि,2009/मतिन्द दैमारि)

 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/28/2015 3:34:00 AM)

  बिफांखौ गायनानै बारि दुमाबालानो मोसौ जायोना मायो बे आंनि दाय नङा होन्नाया मोनसे रोखोम दायानो जायो। (आमाय हायनारी/उर्खाउ गोरा ब्रह्म)

 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/28/2015 3:21:00 AM)

  मुलुगमानि गोथौ खान्थियाव गासिबो जिबआनो समान।

 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/24/2015 10:37:00 AM)

  मानसिफोरा जेसेबां इयुनखौ होसोयो एसेबांखौ बियो इयुनजोँबो नायनो बावगारथारा।

 • Gold Star - 8,219 Points Ronjoy Brahma (3/24/2015 10:37:00 AM)

  मानसिफोरा जेसेबां इयुनखौ होसोयो एसेबांखौ बियो इयुनजोँबो नायनो बावगारथारा।

गोरबो इसिँनिफ्राइ -01

फुंनि गोजोन बारजोँ रंजानाय
बाज्ल' बाज्ल' मोसानाय
दाउसिननि
रंजायो आंनि गोरबोआ
मिनिस्लुनायाव
आय' जोँमा गावदां
मिनिस्लुनाया मेगनाव
मोदानो
मोस्लेट सोरांनि आन्दायनाय

[Hata Bildir]