Ronjoy Brahma

Gold Star - 21,570 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (2/6/2016 1:00:00 AM)

  जिउखौ आजावनायनि उनाव/मुलुगखौ आजावबाय आं/सोँलु गैयै गोसोजोँ

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (2/4/2016 11:07:00 PM)

  इनायनि घोनआ जेरै फैयो ओरैनो थांफिनो।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (2/4/2016 11:06:00 PM)

  गावबा गाव मावनायनि फिथाइया गावनि आखायावनो थायो।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (2/4/2016 10:53:00 PM)

  जाय बाथ्राखौ बुजियाखै बेयाव रादाय दाहो, संसारनि गियानखौ बुथुमग्रोनांगोन।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/19/2016 9:52:00 AM)

  गोजोन्नाय मोनो गोसो आंनि/हाद्रिनि मुलुगाव/अखानि बिलिरनाय।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/19/2016 9:50:00 AM)

  लाजि गुसुबादि लासै लासै/थिँ उखुमाव मोसादोँ/फिसा फिसा अखा।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/19/2016 9:48:00 AM)

  गोसो जानानै जोबोद रंजानो हागौ आं दिनै दाउसिन दाउला रोजाबनाय मेथाइजोँ। मिथिँगानि बारनाय सुदेम बारजोँ।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/17/2016 5:38:00 AM)

  दै गबनाय सुबुंआव जेरै जिगाब दायसेयाव गोबाना बारगनो सानो बेबादिनो दाहायाव गोजावनाय समाव सोरजिगिरिखौ हांख्रायो जोँ मानसि माहारिया।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/11/2016 11:20:00 AM)

  नै जिउआव गाबनाय/गोसोनि दिखाराव/फेलेँआ मानो फैयो लामायाव

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/11/2016 11:18:00 AM)

  गोसोनि खुसिया/मिजिँनि दोरोद्नाय गैयै/जिउ गोगो इयुननि

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

आय' दैज्लां

आय' मा इसे सुनि दैज्लां
जेव जेव अरखनाय आफा
खुथाब खुथाब मावनांनाय बोथोर
नङा नङा नोँखौ सुनि बुंजाया
दैज्लां फैयाब्ला रसा नाङो आबादारि
हालाय हाफाय जायो आंबो
दैज्लां फैयाब्ला थायो खरान ।
आय' दैज्लां लाबोयो बाना
लाबोयो अखा दामब्रा

[Hata Bildir]