Ronjoy Brahma

Gold Star - 30,880 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (8/13/2016 7:53:00 AM)

  Happiness be like the flower of my heart Knowledge comes in soul Surprised to see in the world. The problem of the world to fight Suddenly be scared in life comes strength Feet be with hope has freedom.

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (8/12/2016 4:10:00 AM)

  You should be lively flowers, the heart How I will be quiet; My happiness my crossovers. O flower stay lively Cool, the sun, shine on In my garden in my heart. Just like that laugh out lively Give me the calm come on you, Me to bloom also learned in this world.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:09:00 AM)

  Thank you, FRIEND You are right, your poem will touch the hearts of people travelling to the same path of loss you are experiencing, and it will provide solace to thier emotional lost.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:07:00 AM)

  No question is dumb, only the answer.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:06:00 AM)

  As we read, moreover how fool oneself knows this.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:04:00 AM)

  Home is where the heart is.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/31/2016 2:03:00 AM)

  Without wit, we are hopeless.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/24/2016 10:25:00 AM)

  A Period Of Life ------------------------- There is a meadow It is nothing In a midst of wood Day and night moves zero..... Finding that Or, omittet Sometime added Or multiply yet but Immense zero..... In ours be hindered Or front and back Zero is our own..... (Translated by Rakhao Basumatary)

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/11/2016 7:51:00 PM)

  आं दुखु जानाय समाव सोरनिबा खुसिनो मोखां नुयो गोसोआव जोबोद खुसि मोनो। आरो आंनि गाबनाय गोसोआ बहा गोमालाङो। सम सम आंखौ जोबोद दुखु जायो, नाथाय आं दिनैफ्राय खुसियै थानो सोलोँबाय होन्नानै आं माब्लाबानो सानदोँमोन। थारैनो आं खुसियै थानो सोलोँबाय आरो बयखौबो खुसि खालामनो नाजाबाय आं। जोँ गावनो गाव खुसियै थानाय गुबुनखौबो खुसियै थानो फोरोँनाय जायो। मानोना बुजि गोरोँ सुबुंआ खुसि नुब्ला खुसि जायो आरो दुखु नुब्ला दुखु जाफायो। आं रावखौबो दुखु होआ, रावखौबो दुखु जानो होआ।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (7/11/2016 7:43:00 PM)

  दिनै ख्रेब ख्रेब अखा हानाय समाव आं गोदो गोदो उन्दुलांनानै दंमोन। आइया आंखौ खोरखि बुनानै फोजाफैदोँ। आं सिरि मोन्नानै घड़िनि समखौ नायोब्ला फुंनि बा रिँगा जाबायमोन।

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गोरबो इसिँनिफ्राइ -01

फुंनि गोजोन बारजोँ रंजानाय
बाज्ल' बाज्ल' दाउसिननि मोसानाय
रंजायो आंनि गोरबोआ मिनिस्लुनायाव
बिसोरनि गोजोन मोसानायाव
-
आय' जोँमा गावदां मोदान्नाय
मिनिस्लुनाया मोदानो मेगनाव
मोस्लेट् सोरांनि आन्दायनाय
खुसिया फैयो गोरबोआव

[Report Error]