Ronjoy Brahma

Gold Star - 26,036 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/26/2016 11:50:00 AM)

  आं थांगासिनो थांगोन/जेराव आंनि मिजिँआ नांथायो/आं थांथारगोन

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/26/2016 10:26:00 AM)

  मेथाइखौ खोनासंनाय समाव/मेथाइया आंखौ बोलांदोँ/उदां मिथिँगायाव

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/26/2016 10:25:00 AM)

  रैसुमै बारा बिलिरदोँ/सुदेम आंनि सोलेराव/बिरबायदोँ बिलिफांआव

 • Ronjoy . (5/23/2016 11:49:00 AM)

  I have written a prose yesterday on the title "I may not have all the answers"

 • Ronjoy . (5/23/2016 11:39:00 AM)

  They came to give me a new start. A new begining, a new together. Yes, I needed one more memory.

 • Ronjoy . (5/22/2016 8:12:00 AM)

  I may not have all the answers.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/14/2016 11:04:00 AM)

  खन्थाइखौ जोँ अनसायनो रोँनांगोन जोँनि बुजिनायनि गेजेरजोँ। खन्थाइखौ जोँ सिनायनो रोँनांगोन बिजिरनायनि गेजेरजोँ। जिउखौ खन्थाइजोँ रुजुनो हायो जेब्ला खन्थाइबादिनो जोँनि जिउआ बुजिसनो हायै। गोबां खन्थाइ गोबां जिउ मुलुगाव। खबाम गोनां आरो खबाम गैयै; अदेबानि दिनै आरो बादायलायनाय मुगायाव जोँनि जिउआ खबाम दोरोद्नो हमदोँ। जोँ बुजिनो रोँनांसिगोन गावखौ आरो गावखौ बादिनो गुबुनखौबो। गुबुनखौ मोजाङै सिनायनो रोँनांगोन मुलुगखौ मोजाङै नायनोब्ला।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/10/2016 7:42:00 AM)

  बेसेबा खुसि जादोँमोन आं सानजा रोबैजोँ ओँखारबोनाय जोँमा सानखौ नुनानै।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/10/2016 7:33:00 AM)

  गोजोन बारा बारबोदोँमोन। फ्रिफ्रि बेसेबा बिफांनि बिलाइफोरा मोसादोँमोन। जोबोद समायना बे समाव आंनि गोसोआबो।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/6/2016 1:21:00 AM)

  नै मेयाव आं दोँसे खन्थाइ लिरदोँमोन "हारिनि बाथ्रा"मुंनि सुपेन ब्रह्म सारआ कमेन होदोँ -"जोबोद जोबोद मिलौहाब आरो देहा सोलेराव नांनाय नोँनि खन्थाइआ फंबाय।साबायखर बयबो गोसोखांथोँ।"

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

Oh My God

Your blessing, I too them, God
Your are the one
Who gave me
A heart to feel
Eyes to see..
With your blessings
I will try to make
this Country corruption free.

[Report Error]