Ronjoy Brahma

Gold Star - 25,100 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/2/2016 3:36:00 AM)

  मोजांदे गोसोखौ थोँगोरै लाखि थांखियाव सौहैगोन आरो मान मोनगोन। All The Best. April 24, 2016 by a commentator Balen Boro, 1979

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/2/2016 3:09:00 AM)

  Your kind of one minutes story. Very good. April 28 at 12: 31pm by a commentator Mwkthang Boro (1994)

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (4/23/2016 1:07:00 PM)

  Balen Boro गासैयावबो positive आरो negative थायो फंबाय लिरनायखौ दागार फंबाय दावगालां फंबाय दावगालां।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (3/28/2016 8:51:00 AM)

  जेरैबो खोमसि जाबोदोँमोन/बारजोँ अखाजोँ लामायाव/बयबो गाबख्रावदोँमोन

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (3/23/2016 1:48:00 AM)

  बैसागुआ फैगौ/बिफां-लाइफांफोरा बिलाइ रोदोमबाय/सोरगिदिँ सोमखोर जाबोगौ

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (3/23/2016 1:46:00 AM)

  दिनै सिमलि थुला उरायबायदोँ/अख्रां सा सा/सोरगिदिँ जेरैबो

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (3/12/2016 11:53:00 AM)

  jwng khamanikow maonw baywblanw mengw

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (3/12/2016 11:49:00 AM)

  din eba sanfayao goi khandise saha kafse lwngnw haywbla, hatai kebfrwm bedor janw haywbla danfayao dinwi safrwm bima-bifaya gaoni poraisa gotonw manw gangnwi mwjang bijab baina hwnw haya?

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (3/12/2016 11:37:00 AM)

  mitinaya jwbwt gwnang natai mitinanwibw baogarlangwbla bangsin koha dong

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (3/12/2016 11:32:00 AM)

  dukhuao gabnanwi undunaya mwjang nonga, mdwi hugarnayasw sabsin gwjwnnai hwyw

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गोरबो इसिँनिफ्राइ -01

फुंनि गोजोन बारजोँ रंजानाय
बाज्ल' बाज्ल' दाउसिननि मोसानायाव
रंजायो आंनि गोरबोआ मिनिस्लुनायाव
-
आय' जोँमा गावदां
मिनिस्लुनाया मोदानो मेगनाव
मोस्लेट् सोरांनि आन्दायनाय गोरबोआव
-
थायनै मेगना आंनि

[Hata Bildir]