Ronjoy Brahma

Gold Star - 8,627 Points (02 -11-1994 / Roumari (Amteka) /Chirang/Assam)

Comments about Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (5/1/2015 8:41:00 PM)

  नेम खान्थिखौ रैखानि थाखाय नेम खान्थि नङा, जिबिखौ रैखा खालामनो थाखायनो नेम खान्थि।

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (5/1/2015 8:37:00 PM)

  जौ लोङोब्ला फेयो। गावनि आखुनि जाहोनाव गोरोन्थि खालामनानै फैनाय जिउनि थाखाय दुखु फैयो।

 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (5/1/2015 8:35:00 PM)

  अलसिया आरो खामानि गैयै मानसिनि खोथानि फाख्रायनाया गियानि मानसिनिख्रुइ फंसे बारा।

 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (5/1/2015 8:33:00 PM)

  मानसिया जौ फाग्ला जायोब्ला खामानि गैयै जानानै दुखुथिया जायो। गोग्लैसोयो एबा गोदोसोयो।

 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (5/1/2015 2:26:00 AM)

  मानसिनि मुंखौ गोसोआव लानो हानाया गाहाम मेलेमनि सिन।

 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (4/19/2015 9:03:00 AM)

  सानफ्रोमबो जेब्लाबो आं मोनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन मोनफा सोदोब।

 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (4/19/2015 8:53:00 AM)

  मानसिया जेबो जिरादा एबा बेसाद सोरजिनो हायाब्लाबो सानस्रिखौ सोरजियो।

 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (3/29/2015 8:00:00 AM)

  नोँनि आखाय, नोँनि मेगन, नोँनि देँखो, नोँनि सान्नायफ्रा नोँनि मा? मिथिगौदा?

 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (3/29/2015 8:00:00 AM)

  नोँनि आखाय, नोँनि मेगन, नोँनि देँखो, नोँनि सान्नायफ्रा नोँनि मा? मिथिगौदा?

 • Gold Star - 8,627 Points Ronjoy Brahma (3/29/2015 7:52:00 AM)

  आं बेखौनो फोथायो - आं दिनै थांनानै दं, गाबोनखौ नङा, थांनाय सानाबो गैलिया।

Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गोसो एवलाब मेथाइ -04

बुखार लांबाय आय' आंनि
गोरबोनि हाबिला
सिमब्रे सिमब्रा बार मोदायजो
आन्दायनानै दं दिनै
गोसोम जोमै दख्लासेयाव
खुवा खुवा बारजोँ
सिब्रे जानानै
नोजोरा एरायलांबाय
सोरांनि बिदुंआ गोमा लांबाय
गोरबोनि मिजिङा
गोरबोआव थाखोमाबाय

[Hata Bildir]