Ronjoy Brahma

Gold Star - 26,036 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Ronjoy Brahma
Do you like this poet?
4622 person liked.
4406 person did not like.


Ronjoy Brahma is an Indian poet, diarist and author in Bodo language, a Sino-Tibetan language spoken by the Boro people. Sri Ronjoy has been a poet from small age. He began writing poetry whilst a teenager in the Amteka ME School. His poetry has always been a reflection and relevation of his own spiritual experiences. His early poetry express a range of emotions and feelings a spiritual aspirant passes through. In recent years his poetry has evolved its own unique style and is best suited as a guide and inspiration to the spiritual life of a seeker. at an early age (10-years-old) he is already knew that " I wanted to an author and a poet." Sri Ronjoy is a growing young Bodo ... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Quotations

more quotations »
 • ''सिमांआ आंनि गिख्रंथाव, माब्लाबा रंजाथाव, थख' थख' बेयो आंनि उन जाथाय आरो फिथाइ।''
  जेब्ला आं मोनसे सिमांनिफ्राय
 • ''आनजादआव उथ्रिनो हानायानो आंनि रोँनाय नङा, आरो बेयो आंनि गोग्गाथाव देरहासादनायबो नङा;
  गुबुननो दिन्थिनो हानाय,
  रोङैखौ फोरोँनो हानायासो आंनि रोँनाय आरो सिनायथि।''
  जेब्ला एइस. एस आनजादखौ उथ्रियो
 • ''आयनि बोसोनखौ आं फालियो,
  मानोना आयनि रावआ गोदै;
  आयनि रावखौ आं नेवसि हाया।''
  जेब्ला अनसुलि बिमाया गोदै गाबज्रियो
 • ''लिरनाया आंनि ह'बि,
  गुबुना दुखु मोनो एबा गाज्रि मोनो,
  आं मिथिया;
  थार गुबै सावगारिखौ आं रेबगन खालिनि महर होयो।''
  लिरनाया आंनि ह'बि
 • ''लोरबांथिया आंनि फैमाल मिजिँ,
  दुखुआ आंनि देरसिन मिजिँक।''
  गोरबोनि सानस्रि
Read more quotations »

Comments about Ronjoy Brahma

more comments »
 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/26/2016 11:50:00 AM)

  आं थांगासिनो थांगोन/जेराव आंनि मिजिँआ नांथायो/आं थांथारगोन

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/26/2016 10:26:00 AM)

  मेथाइखौ खोनासंनाय समाव/मेथाइया आंखौ बोलांदोँ/उदां मिथिँगायाव

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/26/2016 10:25:00 AM)

  रैसुमै बारा बिलिरदोँ/सुदेम आंनि सोलेराव/बिरबायदोँ बिलिफांआव

 • Ronjoy . (5/23/2016 11:49:00 AM)

  I have written a prose yesterday on the title "I may not have all the answers"

 • Ronjoy . (5/23/2016 11:39:00 AM)

  They came to give me a new start. A new begining, a new together. Yes, I needed one more memory.

 • Ronjoy . (5/22/2016 8:12:00 AM)

  I may not have all the answers.

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/14/2016 11:04:00 AM)

  खन्थाइखौ जोँ अनसायनो रोँनांगोन जोँनि बुजिनायनि गेजेरजोँ। खन्थाइखौ जोँ सिनायनो रोँनांगोन बिजिरनायनि गेजेरजोँ। जिउखौ खन्थाइजोँ रुजुनो हायो जेब्ला खन्थाइबादिनो जोँनि जिउआ बुजिसनो हायै। गोबां खन्थाइ गोबां जिउ मुलुगाव। खबाम गोनां आरो खबाम गैयै; अदेबानि दिनै आरो बादायलायनाय मुगायाव जोँनि जिउआ खबाम दोरोद्नो हमदोँ। जोँ बुजिनो रोँनांसिगोन गावखौ आरो गावखौ बादिनो गुबुनखौबो। गुबुनखौ मोजाङै सिनायनो रोँनांगोन मुलुगखौ मोजाङै नायनोब्ला।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/10/2016 7:42:00 AM)

  बेसेबा खुसि जादोँमोन आं सानजा रोबैजोँ ओँखारबोनाय जोँमा सानखौ नुनानै।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/10/2016 7:33:00 AM)

  गोजोन बारा बारबोदोँमोन। फ्रिफ्रि बेसेबा बिफांनि बिलाइफोरा मोसादोँमोन। जोबोद समायना बे समाव आंनि गोसोआबो।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (5/6/2016 1:21:00 AM)

  नै मेयाव आं दोँसे खन्थाइ लिरदोँमोन "हारिनि बाथ्रा"मुंनि सुपेन ब्रह्म सारआ कमेन होदोँ -"जोबोद जोबोद मिलौहाब आरो देहा सोलेराव नांनाय नोँनि खन्थाइआ फंबाय।साबायखर बयबो गोसोखांथोँ।"

Read all 426 comments »
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

PoemHunter.com Updates

[Report Error]