Ronjoy Brahma

Gold Star - 8,896 Points (02 -11-1994 / Roumari (Amteka) /Chirang/Assam)

Ronjoy Brahma
Do you like this poet?
4581 person liked.
4404 person did not like.


(I have always felt a strong urge to pass on some message of social and moral relevance to my people and the human society as a whole. this is what inspired me to take up writing) Ronjoy Brahma, A Bodo language poet, writer and essayist. at an early age (ten years old) he is already knew that I wanted to an author, writer. Ronjoy Brahma, a growing young bodo language poet from chirang, assam, India. the poet has been writing poetry from the age of twelf, when he was reading in middle primary school. and was first published in the year january of 2012s. the theme of his poetry is about love, romanticism, solitude, freedom, inspiration, lyrics, satire, hymn, ode etc.. born in a ... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Quotations

more quotations »
 • ''सिमांआ आंनि गिख्रंथाव, माब्लाबा रंजाथाव, थख' थख' बेयो आंनि उन जाथाय आरो फिथाइ।''
  रनजय ब्रह्म (01-4-2014) 'जेब्ला आं मोनसे सिमांनिफ्राय'
 • ''आनजादआव उथ्रिनो हानायानो आंनि रोँनाय नङा, आरो बेयो आंनि गोग्गाथाव देरहासादनायबो नङा;
  गुबुननो दिन्थिनो हानाय,
  रोङैखौ फोरोँनो हानायासो आंनि रोँनाय आरो सिनायथि।''
  रनजय ब्रह्म (11-07-2014) 'जेब्ला एइस. एस आनजादखौ उथ्रियो'
 • ''आयनि बोसोनखौ आं फालियो,
  मानोना आयनि रावआ गोदै;
  आयनि रावखौ आं नेवसि हाया।''
  रनजय ब्रह्म (2012-2013) 'जेब्ला अनसुलि बिमाया गोदै गाबज्रियो'
 • ''लिरनाया आंनि ह'बि,
  गुबुना दुखु मोनो एबा गाज्रि मोनो,
  आं मिथिया;
  थार गुबै सावगारिखौ आं रेबगन खालिनि महर होयो।''
  रनजय ब्रह्म (11-07-2014) ''लिरनाया आंनि ह'बि''
 • ''लोरबांथिया आंनि फैमाल मिजिँ,
  दुखुआ आंनि देरसिन मिजिँक ।''
  रनजय ब्रह्म (14-07-2014) 'गोरबोनि सानस्रि'
Read more quotations »

Comments about Ronjoy Brahma

more comments »
 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/29/2015 1:51:00 AM)

  जाय मानसिया खेबसेबो खैफोदआव मोगा-मोगि गोग्लैया, गावनि मोजां गाज्रिखौ बियो माब्लाबाबो बुजिनो हाया

 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/29/2015 1:41:00 AM)

  साननाय सोमजिदोँ दिनै- मानो आं खन्थाइ लिरनो मोजां मोनखो? खन्थाइयावनो आंनि गोजोन्नायमानि थाबाय नामा एबा खन्थाइयानो आंनि जिउ जाबाय नामा? खन्थाइ लिरना आं बेसेबां सम हगार हरखो आरो बेसेबां सम लाबावगोन फालाय? उदांङै बेरायनायनि समखौ खन्थाइ लिरनानै एबा खन्थाइ लिरनायानो आंनि उदां नामा? खन्थाइनि जिउआदि बेसेबा गोजोँ गोगो गोलाव-

 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/28/2015 10:35:00 PM)

  हाबाखौ मावनानै जाय फिथाइखौ लुबैयो फालांगि बादिसो बियो गोसो फालांगिरि जायो|जुघिष्टिर

 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/28/2015 10:30:00 PM)

  राजानि फोनावनो फोर्जाफोरा सुखुआव थायो राजानि पापआवनो फोर्जाफोरा दुखु मोनसोयो|राम

 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/28/2015 10:27:00 PM)

  मोजां हाबा मावनो जेब्लानो गोसो जागोन बानायखौ एंगारनानै थाबैनो मावनांगोन|राबण

 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/28/2015 10:23:00 PM)

  हिँसिग्रा मानसिनि सिन्ताया मालायखौ दुखु होनाय घोरोमिया मानसिनि सिन्ताया मालायनि दुखु होखारनाय। गोरिबनि सिन्ताया जेब्लाबो उदैनि थाखाय जासुलानि सिन्ताया जानाय गोथाव नागिरनाय। घोनिनि सिन्ताया जेब्लाबो घोन खामायनाय अघोरोमियानि सिन्ताया जेब्लाबो घोरोम फान्नाय। देलायमांग्रिनि सिन्ताया जेब्लाबो गान्नाय-जोमनायथिँ अलसियानि सिन्ताया जेब्लाबो उन्दुनो ओँखारनायथि। सिखावनि गोसोआ जेब्लाबो सिखाव खावनायथिँ बिब्दिनो गाज्रि सोलोनि हौवाया मालायनि हिनजावथिँ|सती बिहुला

 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/28/2015 10:14:00 PM)

  खैफोदआव जिउनि रैखा खालामो जायनो बे संसाराव थार बिसुखे बुङो बेखौनो|भृगुमुनि

 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/28/2015 10:11:00 PM)

  नंखाय पाप खालामबोला राजाया होयो फोर्जाखौ साजा थगायसुला जाबोला राजाया मोना फोर्जानि पूजा|जजाति राजा

 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/28/2015 10:07:00 PM)

  घोन गैयैखौ मुलुगाव लोगोफोरा गारो फोन गैयैखौ सोर्गो रायजोआव मोदायफोरा नारगारो|जजाति राजा

 • Gold Star - 8,896 Points Ronjoy Brahma (5/28/2015 10:05:00 PM)

  नावनि अनगा हाया रावबो लैथोखौ बारनो हिनजाव अनगा हाया रावबो संसार जानो|कश्यप मुनि

Read all 178 comments »
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

PoemHunter.com Updates

[Hata Bildir]