Ronjoy Brahma

Gold Star - 14,127 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Ronjoy Brahma
Do you like this poet?
4594 person liked.
4405 person did not like.


(I have always felt a strong urge to pass on some message of social and moral relevance to my people and the human society as a whole. this is what inspired me to take up writing) Ronjoy Brahma, A modern Bodo language poet, writer and essayist. at an early age (ten years old) he is already knew that I wanted to an author, poet and writer. Ronjoy Brahma, a growing young bodo language poet from chirang, assam, India. the poet has been writing poetry from the age of twelf, when he was reading in middle primary school. and was first published in the year january of 2012s. the theme of his poetry is about love, romanticism, solitude, freedom, inspiration, lyrics, satire, hymn, ode etc.. born... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Quotations

more quotations »
 • ''सिमांआ आंनि गिख्रंथाव, माब्लाबा रंजाथाव, थख' थख' बेयो आंनि उन जाथाय आरो फिथाइ।''
  रनजय ब्रह्म (1994) , 'जेब्ला आं मोनसे सिमांनिफ्राय'
 • ''आनजादआव उथ्रिनो हानायानो आंनि रोँनाय नङा, आरो बेयो आंनि गोग्गाथाव देरहासादनायबो नङा;
  गुबुननो दिन्थिनो हानाय,
  रोङैखौ फोरोँनो हानायासो आंनि रोँनाय आरो सिनायथि।''
  रनजय ब्रह्म (1994) , जेब्ला एइस. एस आनजादखौ उथ्रियो
 • ''आयनि बोसोनखौ आं फालियो,
  मानोना आयनि रावआ गोदै;
  आयनि रावखौ आं नेवसि हाया।''
  रनजय ब्रह्म (1994) , जेब्ला अनसुलि बिमाया गोदै गाबज्रियो
 • ''लिरनाया आंनि ह'बि,
  गुबुना दुखु मोनो एबा गाज्रि मोनो,
  आं मिथिया;
  थार गुबै सावगारिखौ आं रेबगन खालिनि महर होयो।''
  रनजय ब्रह्म (1994) , ''लिरनाया आंनि ह'बि''
 • ''लोरबांथिया आंनि फैमाल मिजिँ,
  दुखुआ आंनि देरसिन मिजिँक।''
  रनजय ब्रह्म (1994) , 'गोरबोनि सानस्रि'
Read more quotations »

Comments about Ronjoy Brahma

more comments »
 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 11:06:00 PM)

  "गावखौ मोजाङै सिनायनाय सुबुङासो गुबुनखौ सिनायनो हायो।"(हेमलेट)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 11:00:00 PM)

  "बाहानिफ्राय दाउखौ हगारना होब्ला बिरलाङो। नाथाय बेखौ नुनानै मोख्रायाबो बिरनो नाजायोब्ला खुनथेँना गोग्लैयो।"(हेमलेट)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 10:52:00 PM)

  "सासे राजानि हांमा सुरनाया हादोरनि फोरजाफोरनिबो मोनसे गिदिर खेँखायनाय।"(हेमलेट)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 10:51:00 PM)

  "जेराव रंजानायनि गुथाल बोहैयो बेयाव दुखु दाहानिबो मोदै गयो। फिसा मोनसे मोनदांथियाव दुखुआ रंजायो, रंजानाया दुखु खालामो।" (हेमलेट)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 10:47:00 PM)

  "जौमोननि दुंनाया गावनिसो खहा खालामो, खाथियाव थानाय रावखौबो नङा।" (हेमलेट)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/27/2015 10:45:00 PM)

  "गिनाय सान्नाय थायोब्ला खैफोदनिफ्राय गोजानाव थानो हायो।" हेमलेट: सेक्सपीयेर

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/25/2015 12:53:00 PM)

  सोरजि बसुमतारी: लिरनायफ्रा गाहाम जादोँ, एसे फोसाबनो नाजाबाव खायसेखौ। आं बुङो: गोसोआव सानब्लानो थोँजोँ जादोँ जाया मबाइलजोँनो लिरनाय जादोँ, द्लामैनो गोरोन्थिया थाखागोन। थेवबो दे फोसाबनो नाजाफिनगोन। गोरोन्थिखौ आं फोसाबगोन।

 • Rookie - 0 Points Lazathao Basumatary (9/23/2015 12:31:00 PM)

  So nice poem.

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/23/2015 1:46:00 AM)

  "देरहाथारनांगौनिफ्राय गेलेथारनांगौ" (जतीन इसलारी)

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (9/22/2015 12:12:00 AM)

  "थुनलाइ सिबिनाया गावनि गोसो इसिँनिफ्राय ओँखारबोनाय बेसेन बह्रा मोनसे फुंखा।" (घनन्जय बसुमतारी)

Read all 295 comments »
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

PoemHunter.com Updates

[Hata Bildir]