Ronjoy Brahma

Bronze Star - 5,786 Points (2 November 1994- / Roumari (Amteka) Dist: - Chirang, Assam)

Ronjoy Brahma
Do you like this poet?
2739 person liked.
2732 person did not like.

A Bodo poet, writer and essayist.
At an early age (ten years old) he is already knew that I wanted to an author, writer. Brahma is a growing young bodo poet from India.the poet has been writing poetry from the age of twelf, when he was reading in middle primary school. and was first published in the year january of 2012s. the theme of his poetry is about love, romanticism, solitude, freedom, inspiration, lyrics, satire, hymn, ode etc.. Ronjoy Brahma born in a small village of Amteka area's name Roumari, Chirang district, near Bhutan border, and the 3rd son of Lahen Brahma (father) and Sumitra Brahma (mother) . early attended his schooling in 2000, and started his education life from... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.

Quotations

more quotations »
 • ''सिमांआ आंनि गिख्रंथाव, माब्लाबा रंजाथाव, थख' थख' बेयो आंनि उन जाथाय आरो फिथाइ।''
  रनजय ब्रह्म (01-4-2014) 'जेब्ला आं मोनसे सिमांनिफ्राय'
 • ''आनजादआव उथ्रिनो हानायानो आंनि रोँनाय नङा, आरो बेयो आंनि गोग्गाथाव देरहासादनायबो नङा;
  गुबुननो दिन्थिनो हानाय,
  रोङैखौ फोरोँनो हानायासो आंनि रोँनाय आरो सिनायथि।''
  रनजय ब्रह्म (11-07-2014) 'जेब्ला एइस. एस आनजादखौ उथ्रियो'
 • ''आयनि बोसोनखौ आं फालियो,
  मानोना आयनि रावआ गोदै;
  आयनि रावखौ आं नेवसि हाया।''
  रनजय ब्रह्म (2012-2013) 'जेब्ला अनसुलि बिमाया गोदै गाबज्रियो'
 • ''लिरनाया आंनि ह'बि,
  गुबुना दुखु मोनो एबा गाज्रि मोनो,
  आं मिथिया;
  थार गुबै सावगारिखौ आं रेबगन खालिनि महर होयो।''
  रनजय ब्रह्म (11-07-2014) ''लिरनाया आंनि ह'बि''
 • ''लोरबांथिया आंनि फैमाल मिजिँ,
  दुखुआ आंनि देरसिन मिजिँक ।''
  रनजय ब्रह्म (14-07-2014) 'गोरबोनि सानस्रि'
Read more quotations »

Comments about Ronjoy Brahma

more comments »
Click here to write your comments about Ronjoy Brahma
 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/27/2015 7:17:00 AM)

  जेब्ला लिरनायाव गोसोआ ज'हाबो मेँनाय बानाय गासैबो खारलाङो।

 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/27/2015 7:10:00 AM)

  गुबुननि रावा जेसेबां उसु खुथु खालामो,
  आयनि(बर'नि) गोदै रावजोँनो आं मोसायो।
  मानोना बोरै मोसानांगौ बेखौ आं मोजांङै बुजियो।

 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/27/2015 7:04:00 AM)

  आं बर' रावखौ थांनानै थाजानो लुबैयो नाथाय सिरि सिरि नङा मुलुगाव खर' थिखोनानैसो।

 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/26/2015 11:58:00 PM)

  26-01-2015 आव Narzary Daif(नार्जारी दाइप) आदानि लाइजाम आंनि बोर होनाया जागोन्ना जाया.... थेवबो आंनिफ्राय मोनसे फिसा बोर नोँ सानसे समाव खन्थाइगिरि रायथायगिरि जाथारगोन।

 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/26/2015 1:53:00 AM)

  साम'आ जेरैबादि गावनि साननाय फोरमायनाय,
  गावनि जिउ जारिमिन,
  रंजानाय गाबनाय, दुखु दाहा रावबो फरायाबाबो लिरगासिनो थायो।
  आंबो सोलोँदों बेनिफ्रायनो-
  आंबो लिरलांगोन गावनि.....
  बानाय गैया मेँनाय गैया जिउ जारिमिन।
  गाबनाय रंजानाय, साननाय फोरमायनाय आंनि मेगनाव मिथिँगानि हायना आरो गोमोथाव सोरजिनि माया महिमा बेसे।

 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/23/2015 9:34:00 PM)

  मोनफ्रोम बिथिँआवनो आंनि दुखुआ समान समान,
  मोनसेल' आंनि दुखुआ बारा: -
  बेयो जाबाय आं बोरायगोन।
  जोनोमनि देरसिन लैथोआव गोग्लैगोन,
  खामि हारा स्राव नुजागोन,
  गासैबो बोलोआ गोमालांगोन।
  सिमा गैयै गोदो बिसम्बिखौ गोसो खांगोन।

 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/23/2015 5:17:00 AM)

  I have always felt a strong urge to pass on some message of social and moral relevance to my people and the human society as a whole. This is what inspired me to take up writing.

 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/23/2015 5:14:00 AM)

  I do not rate my own works, I would like to leave the task to the readers.

 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/21/2015 1:37:00 AM)

  आवगायबाय था फंबाय, थैनो रोङै थाबिस गान्नो नाजा (फोरोँगिरि"गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकादेमि" फबित्र मोसाहारिनि होनाय कमेन)।

 • Bronze Star - 5,786 Points Ronjoy Brahma (1/21/2015 1:37:00 AM)

  आवगायबाय था फंबाय, थैनो रोङै थाबिस गान्नो नाजा (फोरोँगिरि"गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकादेमि" फबित्र मोसाहारिनि होनाय कमेन)।

Read all 56 comments »

Top Poets

PoemHunter.com Updates

[Hata Bildir]