Ronjoy Brahma

Gold Star - 21,642 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Ronjoy Brahma
Do you like this poet?
4614 person liked.
4406 person did not like.


Ronjoy Brahma (born November 2,1994) is an Indian poet, who wrote in the Bodo (A language of the Tibeto-Burman group) a Sino- Tibetan language spoken by the Boro people.
He said- " I have always felt a strong urge to pass on some message of social and moral relevance to my people and the human society as a whole. This is what inspired me to take up writing."
Sri Ronjoy has been a poet from a young age. He began writing poetry whilst a teenager in the ME School. His poetry has always been a reflection and relevation of his own spiritual experiences. His early poetry express a range of emotions and feelings a spiritual aspirant passes through. In recent years his ... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Quotations

more quotations »
 • ''सिमांआ आंनि गिख्रंथाव, माब्लाबा रंजाथाव, थख' थख' बेयो आंनि उन जाथाय आरो फिथाइ।''
  जेब्ला आं मोनसे सिमांनिफ्राय
 • ''आनजादआव उथ्रिनो हानायानो आंनि रोँनाय नङा, आरो बेयो आंनि गोग्गाथाव देरहासादनायबो नङा;
  गुबुननो दिन्थिनो हानाय,
  रोङैखौ फोरोँनो हानायासो आंनि रोँनाय आरो सिनायथि।''
  जेब्ला एइस. एस आनजादखौ उथ्रियो
 • ''आयनि बोसोनखौ आं फालियो,
  मानोना आयनि रावआ गोदै;
  आयनि रावखौ आं नेवसि हाया।''
  जेब्ला अनसुलि बिमाया गोदै गाबज्रियो
 • ''लिरनाया आंनि ह'बि,
  गुबुना दुखु मोनो एबा गाज्रि मोनो,
  आं मिथिया;
  थार गुबै सावगारिखौ आं रेबगन खालिनि महर होयो।''
  लिरनाया आंनि ह'बि
 • ''लोरबांथिया आंनि फैमाल मिजिँ,
  दुखुआ आंनि देरसिन मिजिँक।''
  गोरबोनि सानस्रि
Read more quotations »

Comments about Ronjoy Brahma

more comments »
 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (2/6/2016 1:00:00 AM)

  जिउखौ आजावनायनि उनाव/मुलुगखौ आजावबाय आं/सोँलु गैयै गोसोजोँ

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (2/4/2016 11:07:00 PM)

  इनायनि घोनआ जेरै फैयो ओरैनो थांफिनो।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (2/4/2016 11:06:00 PM)

  गावबा गाव मावनायनि फिथाइया गावनि आखायावनो थायो।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (2/4/2016 10:53:00 PM)

  जाय बाथ्राखौ बुजियाखै बेयाव रादाय दाहो, संसारनि गियानखौ बुथुमग्रोनांगोन।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/19/2016 9:52:00 AM)

  गोजोन्नाय मोनो गोसो आंनि/हाद्रिनि मुलुगाव/अखानि बिलिरनाय।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/19/2016 9:50:00 AM)

  लाजि गुसुबादि लासै लासै/थिँ उखुमाव मोसादोँ/फिसा फिसा अखा।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/19/2016 9:48:00 AM)

  गोसो जानानै जोबोद रंजानो हागौ आं दिनै दाउसिन दाउला रोजाबनाय मेथाइजोँ। मिथिँगानि बारनाय सुदेम बारजोँ।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/17/2016 5:38:00 AM)

  दै गबनाय सुबुंआव जेरै जिगाब दायसेयाव गोबाना बारगनो सानो बेबादिनो दाहायाव गोजावनाय समाव सोरजिगिरिखौ हांख्रायो जोँ मानसि माहारिया।

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/11/2016 11:20:00 AM)

  नै जिउआव गाबनाय/गोसोनि दिखाराव/फेलेँआ मानो फैयो लामायाव

 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (1/11/2016 11:18:00 AM)

  गोसोनि खुसिया/मिजिँनि दोरोद्नाय गैयै/जिउ गोगो इयुननि

Read all 397 comments »
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

PoemHunter.com Updates

[Hata Bildir]