milap singh

Rookie - 10 Points [mialp singh bharmouri]

milap singh Poems

1. Jota Pur Badli 7/9/2013
2. Kelang Bajeer (bharmouri Bhajan) 4/16/2013
3. Samaj Me Samanta Aa Gayi Hai (part-I) 2/21/2013
4. Avsar Ki Samanta 3/31/2013
5. Murdon Ka Opration 4/12/2013
6. Inda Bharmour 2/22/2013
7. Hadd Jlau Kamai (gaddi boli) 3/27/2013
8. Riste Bde Hin (gaddi boli me kavita) 3/28/2013
9. Ya Me Anpadh Hun 3/30/2013
10. Jai Jai Jai Jaikar Bhundi 4/17/2013
11. Kugati Ri Dhara 4/18/2013
12. Ya Khuda 4/19/2013
13. Fasle Se Agar 4/29/2013
14. Shivji Re Putr Kele Bajeer 6/3/2013
15. Mata Manani Murali 6/12/2013
16. Chal Manimahesha Jo 6/28/2013
17. Kelang Ra Chela 7/5/2013
18. Lalu Ri Sharab 7/5/2013
19. Kuch Gal Kar Han 7/10/2013
20. Nashtar Chubhoye Jate Ho 7/11/2013

Kus Pal Ke Liye

रास्ता -
िबलकुल सूना था
चंद मुसािफर आए
कुछ पल के िलए
चंचलता की लहरे दौड पडी
िदलकशी छा गई
मुसािफर चले गए
रास्ता-
िफर सूना रहा गया

[Hata Bildir]